Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

Vertina vaikų lopšelio – darželio ugdymosi aplinką;

Nagrinėja saugios ugdymosi aplinkos vaikų lopšelyje – darželyje kūrimą;

Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

Teikia siūlymus  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų ir metodų.

VGK komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus.

Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje nuolat veikia Vaiko gerovės komisija ( VGK)

 VGK sudaro:

Pirmininkė – Asta, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja – Rosita, logopedė;

Sekretorė – Irena, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai – Eva, socialinis pedagogas;

Margarita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Anžela, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

Skip to content