Menu Close

Logopedo paslaugos

LOGOPEDO PASLAUGA TEIKIAMA NEMOKAMAI

 

LOGOPEDO VEIKLA DARŽELYJE

 • Kalbos sutrikimo diagnostika ir korekcija;
 • Visapusiškas vaiko kalbos tyrimas: tartis, žodynas, kalbos gramatinė sandara, rišlioji kalba.
 • Ugdytinių tėvų (globėjų) prevencinis konsultavimas dėl kalbos sutrikimo pašalinimo;
 • Metodinių rekomendacijų rengimas pedagogams ir tėvams;
 • Logopedas dirba su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikydamas specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Logopedo tikslas – organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos

sutrikimų, padedant jiems įveikti kalbos, kalbėjimo sutrikimus ir kai kuriuos ugdymo(si) sunkumus.

 

Kada būtina kreiptis į logopedą?

* Jei 2 metų vaikas nepasako nė vieno aiškaus žodžio.

* Jei 2,5 metų vaikas pasako mažiau nei 12 žodžių.

* Jei nesuprantate, ką sako 3 metų vaikas.

* Jei aplinkiniai nesupranta, ką kalba Jūsų 3,5 metų vaikas (nors jūs ir suprantate).

* Jei priešmokyklinio ugdymo grupėje besiugdantis vaikas netaria kai kurių garsų (š, ž, č, z, c, s, r

ar kt.).

 

Kuo gali padėti logopedas?

Nustatęs vaiko kalbėjimo ir kalbos lygį ir taikydamas specialiąsias priemones padės įveikti

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Kaip ugdyti vaiko kalbą namuose?

 • Skaitykite pasakas, žaiskite stalo žaidimus, ugdančius kalbą.
 • Skatinkite vaiką reaguoti, užduoti klausimus.
 • Įvardykite visus savo ir vaiko atliekamus veiksmus.
 • Kalbėkite lėtesniu tempu, aiškiai tardami žodžius. Vieną mintį pasakykite vienu sakiniu.
 • Kalbėkite tik gramatiškai taisyklingais žodžiais ir sakiniais, nekartokite vaiko blogai tariamų žodžių.
 • Palaikykite vaiko norą tarti, kartoti žodelius. Neverskite kartoti žodžio, kol ištars visus garsus, nebekeis skiemenų ir pan.
 • Svarbiausia – maloni, rami, geranoriška aplinka.

 

Skip to content